DOTACE:
Oprav dům po babičce

Plánujete rekonstrukci staršího domu?
Z dotačního programu "OPRAV DŮM PO BABIČCE" můžete získat až 50% z celkových způsobilých výdajů. Dalších 50% a víc buď financujete ze svého, nebo Vám mohu pomoci vyřídit zvýhodněný úvěr s RPSN do 3,5 % ročně. V případě dotazů mě kontaktujte na:
Hanka Chevalier, +420 608 955 385, chevalier (zavináč) hazi.cz

V čem je úvěr výhodnější oproti běžnému komerčnímu úvěru:

 • garantovaný nízký úrok po celou dobu splatnosti od 3%
 • fixace úroku minimálně na pět let
 • dlouhodobá splatnost – až na 25 let
 • bez nutnosti zástavy nemovitosti

Podívejte se, zda-li splňujete podmínky na přiznání dotace:

ŽADATEL

 • Musí být vlastník rekonstruované nemovitosti.
 • Musí být ekonomicky aktivní (zaměstnaná osoba, OSVČ, pracující důchodce, pracující studenti, rodič na mateřské dovolené)
  Ekonomicky aktivní osoba není důchodce, rodič na rodičovské dovolené, osoba na pracovním úřadu, nezaměstnaná osoba, osoba na invalidním důchodě.
 • Musí mít v nemovitosti trvalé bydliště.
 • Nesmí mít dluhy vůči státu (finanční úřad apod.).
 • Nesmí se na něj vztahovat sankce.
 • Nesmí mít exekuce.
 • Musí mít právo nakládat s nemovitostí.
 • Žadatel ani žádný člen domácnosti nesmí vlastnit jinou stavbu k trvalému bydlení – rodinný dům, bytový dům, byt v bytovém domě, členský podíl v bytovém družstvu, chatu vedenou jako rekreační objekt, kde není trvalé bydliště, je možné vlastnit, také stavby pro občanskou vybavenost je možné vlastnit.
 • Žadatel musí nemovitost vlastnit dalších 10 let.
 • Žadatel a všichni členové domácnosti musí mít ve stavbě trvalé bydliště po dobu 10 let, kromě dětí, které se osamostatní.

RODNNÝ DŮM

 • Na stavbu nelze žádat, pakliže již byla podpořena z dotací.
 • Musí se nacházet v ČR.
 • Budova musí splnit definici rodinného domu v navrhovaném stavu, tj. po dokončení opatření a následně po dobu 10 let.
 • Jestliže v původním stavu není budova rodinným domem, je možné na ni žádat dotaci, jestliže byla rok předtím vytápěná a nepřekročí v navrhovaném stavu 350 m² energeticky vztažné plochy.
 • Dotaci je možné žádat, jestliže byl původní dům zbourán a hned na něm postaven nový, ten však nesmí překročit 350 m² energeticky vztažné plochy.
 • Na dům musí být žádaná dotace na zateplení.
 • Nesmí mít více jak 20% plochy k ekonomické činnosti (pronájem).
 • Rodinný dům musí mít vydanou žádost o stavební povolení před 01.07.2013.
 • V případě, že je hlavním zdrojem tepla kotel na tuhá paliva nižší než 3- třídy musí se vyměnit.

REALIZACE OPATŘENÍ

 • Uznatelné náklady jsou od 01. 01. 2021.
 • Poslední faktura nesmí být před 17. 07. 2023, resp. zateplení musí ještě probíhat po tomto datu.
 • Fond vyplácí 50% nákladů avšak v maximální výši dotace.
 • Maximální výše dotace je 1 000 000 Kč.
 • Musí se doložit dozor stavby – dokument na NZU.
 • Musí se doložit fotografie před, během a po realizaci opatření.
 • Montáž výplní otvorů bude provedena v souladu s ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování.
 • Barva nové fasády domu bude zvolena ze stanovených barevných odstínů vzorníku NCS, nesmí obsahovat obklady kamenné, dřevěné apod. jinak schvaluje architekt, neplatí pro sokl.
 • Výše dotace je stanovena dle plochy zateplení a měněných oken a dveří.
 • Bonus 10 % pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj a pro vybrané obce.
 • Bonus 10 000 Kč za kombinaci s jiným opatřením.
 • Rodinný bonus 50 000 Kč na každé nezaopatřené dítě.

RODINNÝ DŮM

 • Stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty.
 • Obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt.
 • Stavba určená pro rodinnou rekreaci, která je využívána pro bydlení (žadatel a členové jeho domácnosti zde budou mít evidován trvalý pobyt počínající nejpozději dnem doložení realizace) – musí se doložit dokument prokazující trvalý pobyt všech členů domácnosti.
 • Vymezené bytové jednotky v rodinných a bytových domech, s řadově uspořádanými bytovými jednotkami, které svojí stavebně technickou konstrukcí a účelem užívání odpovídají řadovým rodinným domům, a nemají společné prostory a tyto bytové jednotky stavebně technickými parametry a účelem užívání odpovídají rodinnému domu.
 • Jednotlivé samostatně stojící budovy rodinného domu (evidované společně pod jedním číslem popisným), pokud každá z nich stavebně technickými parametry a účelem užívání odpovídá rodinnému domu a je k bydlení užívána a současně je i vymezenou bytovou jednotkou.

NEZAOPATŘENÉ DÍTĚ

 • Je dítě od narození do skončení povinné školní docházky.
 • Dítě, které je po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku vedeno v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.
 • Osoba mladší 18 let, i v případech, kdy má přiznán invalidní důchod 3. stupně.
 • Osoba, do 26. roku věku, která:

  A) se soustavně připravuje na budoucí povolání
  B) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz
  C) není schopna vykonávat soustavnou výdělečnou činnost pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav

DOKUMENTY K PODÁNÍ ŽÁDOSTI

 • Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu.
 • Souhlas spoluvlastníků nemovitosti – potvrdí se v AIS systému.
 • Doklad o kontrole stávajícího kotle na tuhá paliva, pakliže se bude měnit a čerpat dotace na nový zdroj tepla.
 • Fotodokumentace stávajícího zdroje tepla – u výměny za nový na dotaci.
 • Dokumenty prokazující projednání záměru s provozovatelem kanalizace — u dešťovky.
 • Vyúčtování spotřeby el. energie za uplynulé 2 roky – dokládá se v případě žádosti o výměnu el. vytápění za jiný podporovaný zdroj tepla na vytápění.
 • Dokument prokazující výchovu nezletilého dítěte — předkládá se v případě žádosti o rodinný bonus (např. rodný list, musí se zneviditelnit některé údaje).
 • Žádosti podávejte online přes Agendový informační systém SFŽP ČR dostupný na webu programu: ZDE

DOKUMENTY K DOLOŽENÍ REALIZACE

 • Musí být vystaveny na žadatele, případně jiného vlastníka RD.
 • Musí obsahovat identifikaci nemovitosti.
 • Závěrečná zpráva odborného technického dozoru.
 • Zpráva o instalaci zařízení.
 • Technické listy.
 • Fotodokumentace původního a nového stavu, během realizace.
 • Potvrzení o ekologické likvidaci původního nevyhovujícího zdroje tepla – u výměny zdroje tepla.
 • Protokol blowerdoor testu – u VZT jednotky.
 • Dokument prokazující trvalý pobyt žadatele (a členů jeho domácnosti) v podporované stavbě.

Pokud budete chtít s čímkoliv ohledně zvýhodněného úvěru na rekonstrukci poradit, neváhejte mě kontaktovat:
Hanka Chevalier, +420 608 955 385, chevalier (zavináč) hazi.cz